Home Page Site Map Sources Guest Book Connections

Slideshow
Welcome! This website was created on May 27 2007 and last updated on May 19 2020. The family trees on this site contain 471 relatives and 394 photos. If you have any questions or comments you may send a message to the Administrator of this site.
Security
Family Members
Sign In
-or-
Request Invitation

LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ...
One can not build the future without knowing the past! - Δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε το μέλλον, εάν δεν γνωρίζει το παρελθόν! - Не зная прошлого, не построить будущего! - No se puede construir el futuro sin conocer el pasado!
About The Foskaris Family
ENGLISH - Ελληνικά - Русский - Español

Dear Relatives!

This website has been created to establish a written form of our genealogy, to introduce farther relatives to each other, to portray outstanding achievements of our ancestors and ourselves, describe biographies for the future generations to remember and respect the history of their own family, and advise to continue the creation of this family tree further.

Please study all the data that we have already posted here, and if you have a more detailed information, or have suggestions as to what should be changed and amended, please let us know by email (Iryna@Foskaris.com) and we will do the work for you as administrators of this website.

TO REQUEST AN INVITATION:

1. In the Upper Right portion of the screen (below the black bar and above the green bar) is the box called "Security" (the letters are in RED). In this box, the second entry in BLUE letters: "Request and Invitation". Please select this link.

2. A new page will appear. Here is another box. This new box is larger. Please complete your name and email address as well as the relationship to our family and we will issue you a temporary password .

If you have some photos (or important archive-type documents or letters) that you think should be added, please scan them with the best possible resolution (in *.JPG format, maximum size 4 MB per photograph) and e-mail it to Iryna at Iryna@Foskaris.com with detailed description (who is pictured, where, year and place of taking a photo etc.).

Thank you for your interest in our Family Genealogical Web Site!

Enjoy!

Thomas Foskaris, Owner
 Iryna Foskaris, Administrator

************************ 
 
 Αγαπητέ Oικογένειας!

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε για να μας δείξει γενεαλογικές να υποβάλει γραπτώς άλλες μακρινές συγγενείς, για να περιγράψει τα εξαιρετικά επιτεύγματα των προγόνων μας και τους εαυτούς μας, βιογραφίες γράφημα για τις μελλοντικές γενιές, ώστε να θυμόμαστε και το σεβασμό της ιστορίας της οικογένειάς του, καθώς και σοφή μέχρι τους να συνεχίσουν την ίδρυση του δέντρου γένη και περισσότερο.

Παρακαλώ να είστε βέβαιοι για την επανεξέταση όλων των στοιχείων που μας έχουν στείλει εδώ, και αν έχετε πιο λεπτομερή πληροφορίες ή ιδέες για το τι sludet να τροποποιήσει και να συμπληρώσει, ενημερώστε μας γνωρίζουμε από imeylu (Iryna@Foskaris.com), και εμείς, ως διαχειριστές της ιστοσελίδας αυτής θα 
 κάνει όλη τη δουλειά για εσύ.

Αν έχετε κάποιες φωτογραφίες που θα έπρεπε να προστεθεί, παρακαλώ σάρωση τους με τον καλύτερο δυνατό ψήφισμα (σε *. JPG format, μέγιστο μέγεθος 4 MB ανά φωτογραφία) και e-mail σε Iryna σε Iryna@Foskaris.com με λεπτομερείς περιγραφή (που απεικονίζεται, όπου, χρόνο και τόπο μια φωτογραφία κ.λπ.).

Ελπίζουμε να απολαύσετε! 

Αθανάσιος Φουσκαρής

************************

Дорогие Родственники!

Этот вэб-сайт был создан, чтобы отобразить нашу генеалогию в письменной форме, чтобы представить друг другу дальних родственников, описать выдающиеся достижения наших предков и нас самих, начертать биографии для будущих поколений, дабы они помнили и уважали историю своей семьи, а также чтобы надоумить их продолжать создание этого родового дерева и дальше.

Пожалуйста, изучите все данные, которые мы уже здесь разместили, и если у вас имеется более детальная информация или предложения по поводу того, что слудет изменить и дополнить, то, пожалуйста, дайте нам знать по имэйлу (Iryna@Foskaris.com), и мы, как администраторы этого вэб-сайта сделаем всю работу за вас.

ЗАПРОСИТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ:

1. В верхней правой части экрана (ниже черной полосы и над зеленой полосой) находится поле под названием «Безопасность» (буквы находятся в КРАСНОМ). В этом поле вторая запись в СИНИЙ буквах: «Запрос и приглашение». Выберите эту ссылку.

2. Появится новая страница. Вот еще одна коробка. Эта новая коробка больше. Пожалуйста, заполните свое имя и адрес электронной почты, а также отношения с нашей семьей, и мы вышлем вам временный пароль.

Если у вас есть какие-либо фотографии (или важные архивные документы или письма), которые вы считаете должны быть добавленны, пожалуйста, сосканируйте их с наилучшим возможным разрешением (в формате *.JPG, максимальный размер фотографии 4 MB) и пришлите их Ирине на и-мэйл Iryna@Foskaris.com с детальным описанием (кто изображен, где, в каком году снято, место фотографирования и т. д.).

Благодарим вас за интерес к нашему семейному геномному сайту! Надеемся, вам понравится!

Томас Фоскарис

************************ 

Estimados Familiares! 

Este sitio web ha sido creada con el fin de una forma escrita de nuestra genealogía, para introducir a cada uno de los parientes más otros, para describir los logros destacados de nuestros antepasados y nosotros mismos, describir las biografías para las futuras generaciones, para recordar y respetar la historia de nuestra propia familia, y asesorar a continuar la creación de este árbol más.

Por favor, estudian todos los datos que ya hemos publicado aquí, y si tienen una información más detallada, tengan sugerencias en cuanto a lo que debe ser cambiado y modificado, por favor háganoslo saber por correo electrónico (Iryna@Foskaris.com) y nosotros vamos a hacer todo el trabajo por ustedes como los administradores de este sitio web.

Si ustedes tienen algunas fotos que ustedes piensan que hay que añadir, por favor, envíe ellos a nosotros con la mejor resolución posible (en *. JPG, tamaño máximo de 4 MB por fotografía) y mandaselos atra vez del e-mail a Iryna en Iryna@Foskaris.com con una detallada descripción (que es la foto, en la que, año y lugar de tomar una foto, etc.)

Esperamos que se disfruten a este sitio! 

Tomás Foskaris


Getting Around
There are several ways to browse the family tree. The Tree View graphically shows the relationship of selected person to their kin. The Family View shows the person you have selected in the center, with his/her photo on the left and notes on the right. Above are the father and mother and below are the children. The Ancestor Chart shows the person you have selected in the left, with the photograph above and children below. On the right are the parents, grandparents and great-grandparents. The Descendant Chart shows the person you have selected in the left, with the photograph and parents below. On the right are the children, grandchildren and great-grandchildren.

Do you know who your second cousins are? Try the Kinship Relationships Tool. Your site can generate various Reports for each name in your family tree. You can select a name from the list on the top-right menu bar.

In addition to the charts and reports you have Photo Albums, the Events list and the Relationships tool. Family photographs are organized in the Photo Index. Each Album's photographs are accompanied by a caption. To enlarge a photograph just click on it. Keep up with the family birthdays and anniversaries in the Events list. Birthdays and Anniversaries of living persons are listed by month. Want to know how you are related to anybody ? Check out the Relationships tool.

LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ...
SiteMap|Visitors: 966|TribalPages Forum